توضیحات محصول

مدل مارال

در دو جهت ۴۵ و ۹۰ درجه

m 1230